Skrócony Regulamin

Pasażerowie obowiązani są do regulowania należności za przejazd, zgodnie z obowiązującym Cennikiem Opłat Przewoźnika. Za brak ważnego biletu odpowiedzialność ponosi pasażer.

Prawo do nabywania biletów miesięcznych ulgowych posiadają osoby wymienione jako uprawnione do ulg ustawowych wprowadzonych ustawą.

Bilety miesięczne i miesięczne ulgowe ważne są z dokumentem tożsamości i dokumentem uprawniającym do ulgi. Za brak wymaganych dokumentów odpowiedzialność ponosi pasażer.

Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób:

  • zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe,
  • będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających i innych zabronionych prawem substancji,
  • odmawiających uregulowania opłaty za przejazd.

Zabronione jest:

  • zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
  • zakłócanie spokoju w pojeździe,
  • palenie tytoniu (w tym również e-papierosów) i spożywanie alkoholu.

Za szkody wyrządzone przewoźnikowi (w tym zniszczenie wyposażenia autobusu) odpowiada pasażer.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe.

Przewoźnik nie odpowiada za odwołanie lub/i opóźnienie kursów z przyczyn od niego niezależnych np. zawiane drogi, zalanie drogi, gołoledź oraz nieprzewidziane awarie.

OPŁATY DODATKOWE

  • Za przejazd bez ważnego biletu – 125 zł
  • Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu – 100 zł
  • Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu (np. w celu dowiezienia na policję) – 375 zł

KUPUJĄC BILET AKCEPTUJESZ REGULAMIN PRZEWOZU.

regulamin przewozu   Regulamin PUH „Plus”